น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

รมว.ศธ.มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อการน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ให้วิชาความรู้ จุดประกายแห่งปัญญา และบ่มเพาะความดีงามแก่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู อีกทั้งยังเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูแห่งชาติครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ “พลังครูคือหัวใจ ของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ขอส่งความรัก ความคารพ ความศรัทธา และความปรารถนาดีมายังพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณหัวใจครูทุกดวงที่ได้ร่วมใจรวมพลัง มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยสติปัญญา และจิตวิญญาณของผู้ให้

เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งในห้วงเวลาปกติและห้วงเวลาที่เกิดสภาวะการณ์ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าหัวใจของครูผู้ให้ยังคงยิ่งใหญ่เสมอ ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

“ความสำเร็จในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้มีสมรรถนะ และมีทักษะสำคัญต่อการดำรงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ศธ.จึงได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น 7 ประการที่เป็นมิติสำคัญเชื่อมโยง เสริมหนุน สู่การยกระดับคุณภาพจัดการศึกษา ตอบโจทย์สภาพปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโลกอนาคต อันได้แก่ สร้างวิถีใหม่การจัดการศึกษา เพื่อความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส ความสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และการขับเคสื่อนกฎหมายทางการศึกษา โดยมีความเชื่อมั่น ว่าพลังจากทุกท่านจะช่วยขับคลื่อนคุณภาพการศึกษาของขาติ ให้สัมฤทธิ์ผสได้ตามเป้าหมาย และมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sagae-jc.net

แทงบอล

Releated